Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Profen Akademi Eğitim Kurumları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Genel Bilgi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 2016 tarihinde kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiş olup 29677 nolu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Profen Eğitim Kurumları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile ilgili kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Profen Eğitim Kurumları tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Profen Eğitim Kurumları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası internet sitesinde yayımlanmış olup adı geçen kurum, yeni hizmetlerin sunulması ve/veya yasa ve ilgili mevzuattaki olabilecek değişikliklerin karşılanabilmesi amacıyla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Aşağıda belirtilen kişisel veriler, ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgisi: Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi resmî dokümanlarda yer alan seri numarası, TC Numarası, ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi tüm kişisel bilgiler.
 • İletişim Bilgileri: İlgili kişi ile irtibat sağlanabilecek tüm e-posta adresleri, sabit ve mobil telefon numaraları.
 • Öğrenci Bilgisi: Kurum tarafından eğitim-öğretim hizmeti alan bireylere ait kişisel bilgiler ve eğitim bilgileri
 • Öğrenci Veli ve Yakın Bilgileri: Kurum öğrencilerinin veli ve aile yakınlarına ait kişisel bilgiler.
 • Aday Öğrenci Bilgisi: Kurum tarafından eğitim-öğretim hizmeti alma arzusundaki bireylere ait kişisel bilgiler.
 • Ziyaret Güvenlik Bilgileri: Kurum ziyareti sırasında kayda alınan güvenlik kamerası vb. görüntüleri.
 • Finans Bilgileri: Kurum ile kişisel veri sahibi arasındaki tüm finansal ilişkiye ait belgeler.
 • Çalışan İş Bilgisi: Kurum bünyesinde sözleşme dâhilinde görev alan çalışanlara ait tüm kişisel bilgiler.
 • Aday Çalışan Bilgisi: Kurum bünyesinde sözleşme dâhilinde görev almak üzere başvurmuş kişilere ait kişisel bilgiler.

Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri

Kişisel veriler ilgili kanunun 4. maddesinde belirtildiği üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veriler ilgili kanunun 5. maddesindeki şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksınız işlenemez ancak;

 • Kanunlarda açıkça ön görülmesi,
 • Fiilî imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında işlenebilmektedir.

İlgili kanunun 6. maddesinde belirtildiği üzere özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmadan aktarılamaz ancak, kanunun 5. maddesinde belirtilen “kişisel verinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilmesi”ni kapsayan durumlarda, yine kanunda belirtilen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yurt içine ve yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler “Profen Eğitim Kurumları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve kanunda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinebilir, yok edilebilir veya anonim hâle getirilebilir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun 11. maddesinde belirtildiği üzere kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda Profen Akademi Eğitim Kurumları ilgili başvuruya ait bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kanun kapsamındaki haklara ilişkin talepler Profen Akademi Eğitim Kurumlarına şahsen veya mevzuata uygun olarak posta yoluyla iletilmelidir.

Diğer Hususlar

Otomasyon hizmeti satın alınan kuruluşun ya da banka hesaplarının bağlı olduğu banka/finans kuruluşlarının kanuna uygun hareket edip etmedikleri hususunda Profen Akademi Eğitim Kurumlarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

K12Net

SİZİ ARAYALIM

  x
  .